Regulamin świadczenia usług

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez

 

Wolverine International Logistics LLC z siedzibą w Wilmington - New Castle,

501 Silverside Road, suite 105, 19809 DE - USA.

 

§2

Definicje terminów wykorzystywanych w niniejszym regulaminie:

  

Wolverine International Logistics LLC

 Wolverine International Logistics LLC z siedzibą w Wilmington - New Castle,

501 Silverside Road, suite 105, 19809 DE - USA.

 

Usługi 

       Pojęcie zbiorcze, obejmujące następujące usługi świadczone przez Wolverine International Logistics LLC:

       - Usługa Rosomak-37

       - Usługa Numer przewozowy

       - Usługa Pomoc w reklamacji

 

Rosomak37.pl

       Serwis transakcji on-line utrzymywany w domenie rosomak37.pl, poprzez który Wolverine International Logistics LLC oferuje swoje usługi.

 

Użytkownik

       Podmiot posiadający konto w serwisie rosomak37.pl, założone w procesie rejestracji.

 

Strona przedmiotu

       Strona w serwisie rosomak37.pl na której eksponowany jest przedmiot zamówienia.

 

Zawarcie transakcji

       Zawarcie umowy o wykonanie usługi Rosomak-37 przez Wolverine International Logistics LLC na rzecz kupującego, dokonywane przez kupującego poprzez skorzystanie przez niego z opcji „Kup teraz” na stronie przedmiotu, za pomocą kliknięcia „Kup teraz” oraz potwierdzenia chęci skorzystania z tej opcji na automatycznie wygenerowanej stronie.

 

Kupujący

        Użytkownik, który dokonał zawarcia transakcji.

 

Przedmiot zamówienia

Przedstawiony na danej Stronie przedmiotu towar, którego względem użytkownika dotyczą usługi Wolverine International Logistics LLC, od momentu, w którym ten użytkownik stanie się kupującym poprzez tą stronę przedmiotu.

 

Pełnomocnictwo

Zamieszczone w §4 Pełnomocnictwo, upoważniające Wolverine International Logistics LLC do dokonania u Sprzedawcy zakupu Przedmiotu zamówienia w imieniu i na rzecz kupującego, udzielane automatycznie Wolverine International Logistics LLC przez użytkownika, w przypadku zawarcia transakcji przez tego użytkownika.

 

Sprzedawca

       Podmiot mający główną siedzibę poza granicami Polski, u którego na podstawie Pełnomocnictwa Wolverine International Logistics LLC dokonuje imieniu i na rzecz kupującego zakupu przedmiotu zamówienia. Podmiot ten został poinformowany o sposobie działania Wolverine International Logistics LLC i wyraził zgodę na przedstawienie oferowanego przez niego towaru na stronie przedmiotu, oraz na wysyłkę przedmiotów zamówienia bezpośrednio do kupujących. Podmiot ten przyjął także do wiadomości, że Wolverine International Logistics LLC zamawia przedmioty zamówienia w imieniu i na rzecz kupującego, a nie dla siebie i w swoim własnym imieniu.

 

Dostawca

       Sprzedawca lub wyznaczony przez sprzedawcę podmiot, którego zadaniem jest wysłanie przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez kupującego.

 

Usługa Rosomak-37

       Oparta na pełnomocnictwie usługa oferowana przez Wolverine International Logistics LLC w rosomak37.pl, obejmująca swoim zakresem zamówienie u sprzedawcy przedmiotu zamówienia w imieniu i na rzecz kupującego, transfer środków pieniężnych przekazanych przez Kupującego, niezbędnych do pokrycia ceny towaru podanej przez sprzedawcę w ofercie przedstawionej Wolverine International Logistics LLC i kosztów przesyłki tego towaru przedstawionych w tej ofercie, a także przekazanie sprzedawcy otrzymanego wcześniej adresu, na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiot zamówienia.

 

Usługa Numer Przewozowy

       Dodatkowa, bezpłatna usługa oferowana przez Wolverine International Logistics LLC, z której dobrowolnie może skorzystać każdy kupujący, który skorzystał z usługi Rosomak-37. Usługa Numer Przewozowy obejmuje swoim zakresem przekazanie kupującemu otrzymanego od dostawcy numeru przewozowego przesyłki, w której znajduje się przedmiot zamówienia wybrany przez kupującego, oraz przekazanie adresu internetowego witryny, na której będzie możliwe sprawdzenie statusu tej przesyłki. Numer przewozowy i wyżej wymieniony adres internetowy przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez kupującego w rosomak37.pl.

 

Usługa Pomoc w reklamacji

       Dodatkowa, bezpłatna usługa oferowana przez Wolverine International Logistics LLC, z której dobrowolnie może skorzystać każdy kupujący, który skorzystał z usługi Rosomak-37. Usługa Pomoc w reklamacji obejmuje swoim zakresem, w zależności od tego, jakie opcje wybrał kupujący:

 

a)      Poinformowanie dostawcy o nienadejściu przesyłki w wyznaczonym terminie, celem udzielenia przez niego wyjaśnień oraz, w przypadku gdy dostawca i sprzedawca wywiązali się ze swoich zobowiązań, złożenia przez dostawcę reklamacji u przewoźnika. W przypadku niewywiązania się sprzedawcy lub dostawcy ze swoich zobowiązań, kupujący ma prawo żądać dostarczenia towaru lub zwrotu ceny przedmiotu zamówienia i kosztów jego przesyłki. W przypadku gdy za nienadejście przesyłki odpowiada przewoźnik, towar wysyłany jest ponownie do Kupującego niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu postępowania reklamacyjnego  u przewoźnika.

 

b)      poinformowanie sprzedawcy lub dostawcy o otrzymaniu przez kupującego niekompletnego lub niezgodnego z opisem lub wadliwego towaru, celem dosłania przez sprzedawcę lub dostawcę brakujących elementów lub naprawy towaru lub wymiany towaru na zgodny z opisem i pozbawiony wad. W przypadku wadliwego lub niezgodnego z opisem towaru, kupujący jest zobowiązany dostarczyć go na adres sprzedawcy lub dostawcy, wskazany przez Wolverine International Logistics LLC. Sprzedawca lub dostawca, od momentu otrzymaniu towaru ma czternaście dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do roszczeń kupującego w ciągu czternastu dni, reklamację uważa się za uznaną. Po uznaniu reklamacji, sprzedawca zobowiązany jest wady usunąć lub wymienić towar na wolny od wad i zgodny z opisem, a następnie przekazać towar do wysyłki na adres kupującego, w ciągu czternastu dni roboczych. Sprzedawca lub dostawca zamiast usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad i zgodny z opisem, może też zwrócić środki pieniężne niezbędne do pełnego opłacenia zamówienia na rachunek bankowy Wolverine International Logistics LLC wraz z odpowiednią kwotą równą kosztom przesyłki poniesionym przez kupującego, które następnie Wolverine International Logistics LLC zobowiązany jest przekazać kupującemu.

 

Środki pieniężne niezbędne do pełnego opłacenia zamówienia

       Suma ceny towaru podanej przez sprzedawcę w ofercie przedstawionej Wolverine International Logistics LLC i kosztów przesyłki tego towaru przedstawionych w tej ofercie. Określenie liczbą środków pieniężnych niezbędnych do pełnego opłacenia zamówienia jest możliwe w walucie USD w każdym momencie, a w walucie PLN, ze względu na wahania kursów walut, od momentu przeliczenia tych środków z waluty USD na walutę PLN przez system, za pomocą którego następuje przekazanie sprzedawcy środków pieniężnych niezbędnych do pełnego opłacenia zamówienia. Środki pieniężne niezbędne do pełnego opłacenia zamówienia, są otrzymywane od kupującego i przekazywane w jego imieniu sprzedawcy, w ramach usługi Rosomak-37. Środki pieniężne niezbędne do pełnego opłacenia zamówienia nie są przychodem Wolverine International Logistics LLC.

 

Cena Usługi Rosomak-37

       Wyrażona w PLN kwota, będąca różnicą pomiędzy wpłaconą przez kupującego pomniejszoną o ewentualne obniżki sumą ceny przedmiotu zamówienia podanej na stronie przedmiotu i kosztów jego przesyłki podanych na stronie przedmiotu, a środkami pieniężnymi niezbędnymi do pełnego opłacenia zamówienia. Określenie liczbą ceny usługi Rosomak-37 ze względu na wahania kursów walut nie jest możliwe, aż do momentu przeliczenia  środków pieniężnych niezbędnych do pełnego opłacenia zamówienia z waluty USD na walutę PLN przez system, za pomocą którego następuje przekazanie sprzedawcy środków pieniężnych niezbędnych do pełnego opłacenia zamówienia. Środki pieniężne otrzymywane od kupującego w ilości równej cenie usługi Rosomak-37, są przychodem Wolverine International Logistics LLC.

 

Środki pieniężne niezbędne do pełnego wykonania usługi

       Pomniejszona o ewentualne rabaty suma ceny Przedmiotu Zamówienia podanej na stronie przedmiotu i kosztów jego przesyłki podanych na Stronie Przedmiotu, równa sumie Środków pieniężnych niezbędnych do pełnego opłacenia zamówienia i ceny usługi Rosomak-37.

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

       Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wolverine International Logistics LLC z siedzibą w Wilmington - New Castle, 501 Silverside Road, suite 105, 19809 DE - USA, w celach związanych ze świadczeniem usług i obsługą zamówienia dokonywanego w imieniu i na rzecz mojej osoby, w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom, przez które posiadanie tych danych jest niezbędne, aby świadczone usługi i obsługiwane zamówienie mogły być w pełni zrealizowane, a także w celach marketingowych.

 

 

§3

 

1.       Wolverine International Logistics LLC zajmuje się świadczeniem usług Rosomak-37 za pomocą rosomak37.pl, a także usług numer przewozowy oraz usług pomoc w reklamacji.

2.       Wolverine International Logistics LLC nie jest ani sprzedawcą ani dostawcą przedmiotu zamówienia.

3.       Wolverine International Logistics LLC nie jest importerem przedmiotu zamówienia.

4.       Wolverine International Logistics LLC nie jest wprowadzającym sprzęt w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495).

5.        Wolverine International Logistics LLC nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania sprzedawcy i dostawcy, jak również za działania i zaniechania przewoźnika.

6.       Wolverine International Logistics LLC prowadzi działalność we wszystkie dni robocze, w godzinach od 10.00 do 18.30. Każdego dnia roboczego, godzina 18.30 jest równoznaczna z zakończeniem dnia, a wszelkie przychody zawarte w przelewach zaksięgowanych na rachunku bankowym Wolverine International Logistics LLC między godziną 18.30 a godziną 10.00 kolejnego dnia roboczego, na potrzeby ewidencji traktowane są jako przychody z tego kolejnego dnia roboczego.

7.       Za wszelkie niezgodności opisu przedmiotu zamówienia zawartego na stronie przedmiotu z ofertą przedstawioną Wolverine International Logistics LLC przez sprzedawcę, w tym błędy w tłumaczeniu z języka obcego na język polski, odpowiedzialność ponosi Wolverine International Logistics LLC.

8.       Wolverine International Logistics LLC zobowiązuje się wykonywać usługi starannie, mając na uwadze zadowolenie kupującego.

9.       Pomniejszona o ewentualne rabaty suma ceny przedmiotu zamówienia podanej na stronie przedmiotu i kosztów jego przesyłki podanych na stronie przedmiotu zawiera w sobie środki pieniężne niezbędne do pełnego opłacenia zamówienia oraz cenę usługi Rosomak-37. Kwota ceny przedmiotu zamówienia podana na stronie przedmiotu oraz kwota kosztów przesyłki Przedmiotu zamówienia podana na stronie przedmiotu są kwotami poglądowymi i ze względu na wahania kursowe waluty USD, w której następuje opłacenie zamówienia, nie odzwierciedlają dokładnie ceny towaru podanej przez sprzedawcę w ofercie przedstawionej Wolverine International Logistics LLC i kosztów przesyłki tego towaru przedstawionych w tej ofercie.

 

10.   Zawierając transakcję, użytkownik staje się kupującym i zleca Wolverine International Logistics LLC wykonanie usługi Rosomak-37 dotyczącej przedmiotu zamówienia przedstawionego na danej stronie przedmiotu. Jednocześnie użytkownik, stając się kupującym, udziela Wolverine International Logistics LLC pełnomocnictwa, które Wolverine International Logistics LLC automatycznie przyjmuje.

 

11.   Zawarcie transakcji, z zaznaczeniem liczby sztuk większej niż jeden, jest równoznaczne ze zleceniem wykonania tej liczby usług Rosomak-37, przy czym każda z nich dotyczy osobnego przedmiotu zamówienia.

 

12.   Koszt przesyłki podany na stronie przedmiotu dotyczy jednej sztuki Przedmiotu zamówienia.

 

13.   W przypadku zlecenia Wolverine International Logistics LLC wykonania usług Rosomak-37 dotyczących kilku różnych przedmiotów zamówienia, wysyłka tych przedmiotów zamówienia może zostać zrealizowana przez  różnych dostawców, od różnych sprzedawców i w osobnych przesyłkach.

 

14.   Jeżeli kupujący życzy sobie aby adres, na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiot zamówienia był inny niż adres przypisany do jego konta użytkownika w momencie zlecenia Wolverine International Logistics LLC wykonania usługi Rosomak-37, kupujący ten jest zobowiązany przekazać właściwy adres Wolverine International Logistics LLC za pomocą formularza opcji dostawy, dostępnego przy zawieraniu transakcji. Każda inna forma zmiany adresu, na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiot zamówienia będzie uznana za podejrzaną i będzie nieskuteczna.

 

16.1. Adres, na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiot zamówienia musi zawierać następujące dane:

a)      imię i nazwisko adresata 

b)      nazwę ulicy lub osiedla, numer domu i numer lokalu

c)       kod pocztowy, nazwę miejscowości i województwo

d)      kontaktowy numer telefonu

 

16.2. Dodatkowo adres, na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiot zamówienia, może zawierać inne niż wymienione w punkcie 16.1. dane. Opcjonalnie, zamiast danych wymienionych w podpunkcie b) punktu 16.1., adres może zawierać właściwą skrytkę pocztową z przypisanym do niej numerem.

 

17.1.Kupujący jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni od momentu zawarcia transakcji wykonać za pomocą poczty, banku lub SKOK na rachunek bankowy Wolverine International Logistics LLC przelew środków pieniężnych niezbędnych do pełnego wykonania usługi, zwany dalej przelewem. Jednak już po trzech dniach od momentu zawarcia transakcji, Wolverine International Logistics LLC może wysłać kupującemu przypomnienie o zawarciu transakcji. Wyżej wymieniony przelew w tytule zawierać musi następujące informacje:

 

a)      Nazwę (login) kupującego z rosomak37.pl, który zlecił wykonanie przelewu

b)      Numer lub numery ofert, przez które kupujący zlecił Wolverine International Logistics LLC wykonanie usług Rosomak-37

c)       Nazwę lub nazwy przedmiotów zamówienia lub dowolne ich skróty, pozwalające na jednoznaczne określenie przedmiotów zamówienia, których dotyczy przelew. Nazwy te lub ich skróty dotyczyć muszą przedmiotów zamówienia, których dotyczą opłacane tym przelewem zlecone przez kupującego usługi Rosomak-37

d)      Ilość  przedmiotów zamówienia, których dotyczą opłacane tym przelewem zlecone przez kupującego usługi Rosomak-37

e)      Rodzaje lub kolory przedmiotów zamówienia, których dotyczą opłacane tym przelewem zlecone przez kupującego usługi Rosomak-37, jeżeli prośba o podanie rodzaju lub koloru została umieszczona na którejś ze stron przedmiotu

 

17.2.Brak w tytule przelewu którejkolwiek z wymienionych w punkcie 17.1. informacji może spowodować opóźnienie w złożeniu zamówienia u sprzedawcy o nie więcej niż trzy dni robocze i tym samym wydłużyć czas dostawy o nie więcej niż trzy dni robocze.

 

18.1.Jeżeli Przelew nie zostanie wykonany przed upływem wyznaczonego w punkcie 17.1 siedmiodniowego terminu, lub jeżeli przelew nie zostanie zaksięgowany na rachunku bankowym Wolverine International Logistics LLC do następnego dnia roboczego po upływie wyznaczonego siedmiodniowego terminu, lub jeżeli przekazane środki pieniężne są niewystarczające, czyli ich ilość jest mniejsza niż wyznaczona ilość środków pieniężnych niezbędnych do pełnego wykonania usługi, PHU Rosomak 37 nie jest zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania usługi Rosomak-37.

 

18.2. Wolverine International Logistics LLC na życzenie kupującego może anulować transakcję, jeżeli towar nie został jeszcze wysłany, po uprzednim naliczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5% kwoty podanej w ofercie, na pokrycie strat związanych z anulowaniem transakcji.

 

19.      Od momentu zaksięgowania środków pieniężnych niezbędnych do pełnego wykonania usługi na rachunku bankowym Wolverine International Logistics LLC, Kupujący ma prawo żądać adresu e-mail sprzedawcy, a Wolverine International Logistics LLC zobowiązany jest adres ten na żądanie udostępnić kupującemu.

 

20.1. Od momentu zaksięgowania środków pieniężnych niezbędnych do pełnego wykonania usługi na rachunku bankowym Wolverine International Logistics LLC, kupujący ma prawo żądać wystawienia przez Wolverine International Logistics LLC rachunku za usługę Rosomak-37. W tym wypadku, Wolverine International Logistics LLC jest zobowiązany wystawić rachunek w ciągu siedmiu dni od momentu wykonania usługi Rosomak-37, lub jeżeli kupujący zażądał wystawienia rachunku po wykonaniu usługi Rosomak-37, Wolverine International Logistics LLC zobowiązany jest wystawić rachunek w ciągu siedmiu dni od momentu zgłoszenia tego żądania.

 

20.2.Wolverine International Logistics LLC nie ma obowiązku wystawiania rachunku, jeżeli zgłoszenie żądania jego wystawienia nastąpiło po upływie trzech miesięcy od momentu wykonania usługi Rosomak-37.

 

21.1.W przypadku przekazania przez kupującego na rachunek bankowy Wolverine International Logistics LLC, oprócz środków pieniężnych niezbędnych do pełnego wykonania usługi, innych środków pieniężnych, kwota ta zostaje doliczona do przychodu Wolverine International Logistics LLC uzyskanego z tytułu świadczenia usługi Rosomak-37 na rzecz kupującego, o ile kupujący nie zażądał zwrotu tej kwoty do momentu zakończenia wykonywania usługi Rosomak-37 przez PHU Rosomak-37.

 

21.2.W przypadku zażądania przez kupującego zwrotu kwoty opisanej w punkcie 21.1. przed zakończeniem wykonywania usługi Rosomak-37 przez Wolverine International Logistics LLC, Wolverine International Logistics LLC jest zobowiązany tę kwotę zwrócić na rachunek bankowy kupującego, po uprzednim odliczeniu opłaty za SMS kod przelewu zwrotnego oraz opłaty za wykonanie przelewu zwrotnego. Jeżeli ilość innych środków pieniężnych, przekazanych oprócz środków pieniężnych niezbędnych do pełnego wykonania usługi jest mniejsza lub równa sumie opłaty za SMS kod przelewu zwrotnego i opłaty za wykonanie przelewu zwrotnego, Wolverine International Logistics LLC nie ma obowiązku zwracać tych środków, niezależnie od żądania kupującego.

 

23.1.Jeżeli Kupujący przekazał na rachunek bankowy Wolverine International Logistics LLC środki pieniężne niezbędne do pełnego wykonania usługi i w tytule przelewu nie brakuje żadnej z wymienionych w punkcie 17. Informacji, lub zgodnie z punktem 17. Informacje te nie są w tytule przelewu wymagane, Wolverine International Logistics LLC jest zobowiązany niezwłocznie rozpocząć wykonywanie usługi Rosomak-37.

 

23.2.PHU  Rosomak-37 może także rozpocząć wykonywanie usługi Rosomak-37, jeżeli w tytule przelewu brak niektórych wymienionych w punkcie 17 informacji, o ile na podstawie danych zawartych w przelewie można jednoznacznie określić, jakiej transakcji dotyczy ten przelew.

 

23.3.Od momentu rozpoczęcia wykonywania Usługi Rosomak-37 przez Właściciela konta Rosomak-37, nie jest możliwe odstąpienie od umowy świadczenia usługi Rosomak-37, ponieważ w myśl ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), Usługa Rosomak-37 jest świadczeniem, które z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócone.

 

24.      Po rozpoczęciu wykonywania usługi Rosomak-37, Wolverine International Logistics LLC na podstawie pełnomocnictwa składa u sprzedawcy zamówienie przedmiotu zamówienia, w imieniu i na rzecz kupującego, w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania przelewu od kupującego na rachunku bankowym Wolverine International Logistics LLC.

 

25.      Po złożeniu zamówienia, Wolverine International Logistics LLC przekazuje sprzedawcy środki niezbędne do pełnego opłacenia zamówienia, przeliczone z waluty PLN na walutę USD oraz otrzymany od kupującego adres, na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiot zamówienia. Środki niezbędne do pełnego opłacenia zamówienia zostają przekazane poprzez specjalny bezpieczny system „ESCROW” , który ułatwia odzyskanie tych środków, w przypadku nie wywiązania się sprzedawcy lub dostawcy ze swoich obowiązków.

 

26.1.Po wykonaniu czynności wymienionych w punkcie 25. Wolverine International Logistics LLC wysyła na adres e-mail kupującego wiadomość, zawierającą:

a)      Informację potwierdzającą przygotowanie przedmiotu zamówienia do wysyłki

b)      Informację określającą na jaki adres będzie zrealizowana wysyłka, zgodnie z otrzymanymi uprzednio informacjami.

 

26.2.W przypadku, gdy kupujący zorientuje się, że podany przez niego adres, na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiot zamówienia jest nieprawidłowy, Wolverine International Logistics LLC może na życzenie kupującego przekazać dostawcy otrzymany od kupującego pocztą elektroniczną poprawiony adres , na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiot zamówienia. Jednak ani dostawca, ani sprzedawca, ani Wolverine International Logistics LLC nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli dostawca zdąży wysłać przedmiot zamówienia na poprzednio otrzymany adres kupującego, zanim Wolverine International Logistics LLC zdąży poinformować dostawcę o zmianie tego adresu.

 

27.      Po złożeniu zamówienia, w imieniu i na rzecz kupującego, przez Wolverine International Logistics LLC, przekazaniu pełnej kwoty Środków niezbędnych do pełnego wykonania usługi oraz przekazaniu adresu, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, Dostawca wysyła Przedmiot zamówienia przesyłką poleconą priorytetową pod wskazany adres wraz z dowodem zakupu Przedmiotu zamówienia, z ceną wyrażoną w USD. Następnie dostawca informuje Wolverine International Logistics LLC o nadaniu przesyłki, przekazując numer przewozowy Wolverine International Logistics LLC w ustalony wcześniej sposób.

 

28.      Po otrzymaniu numeru przewozowego, Wolverine International Logistics LLC informuje kupującego o nadaniu przesyłki i tym samym kończy wykonywanie usługi Rosomak-37. Od tego momentu kupujący może zlecić PHU Rosomak-37 wykonanie usługi Numer Przewozowy.

 

29.1Po wykonaniu usługi Rosomak-37, kupujący ma prawo żądać przekazania na swój adres e-mail za pomocą poczty elektronicznej, potwierdzenia przekazania sprzedawcy środków pieniężnych niezbędnych do pełnej realizacji zamówienia, w postaci zrzutu strony zamówienia z informacją o otrzymaniu płatności przez dostawcę, oraz indywidualnego numeru zamówienia, niezbędnego do okazania w przypadku reklamacji Przedmiotu zamówienia.

 

29.2Nazwy pośredników i agentów sprzedawcy, w tym pośredników finansowych, zabezpieczających środki pieniężne niezbędne do pełnej realizacji zamówienia na czas dostawy przedmiotu zamówienia do kupującego, nie muszą zostać ujawnione, w celu zapewnienia anonimowości tym podmiotom.

 

30.   Czas dostawy przedmiotu zamówienia, od momentu zaksięgowania pełnej kwoty środków niezbędnych do pełnego wykonania usługi na rachunku bankowym Wolverine International Logistics LLC, wynosi od dziesięciu do trzydziestu dni roboczych. Przeciętny czas dostawy według doświadczenia wynosi czternaście dni roboczych. Czas dostawy może ulec wydłużeniu na skutek braku w tytule przelewu którejkolwiek z informacji wymienionych w punkcie 17.

 

31.   Wolverine International Logistics LLC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy przedmiotu zamówienia, jeżeli usługa Rosomak-37 została poprawnie wykonana.

 

32.   W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat celnych i podatku VAT, obowiązek ich uiszczenia spoczywa na kupującym.

 

33.1.Kupujący może zlecić PHU Rosomak-37 bezpłatne wykonanie usługi pomoc w reklamacji, jeżeli otrzymany przedmiot zamówienia jest niekompletny, niezgodny z opisem lub wadliwy.

 

33.2.Kupujący może także zlecić Właścicielowi konta Rosomak-37 bezpłatne wykonanie usługi pomoc w reklamacji, w przypadku niedostarczenia do kupującego przedmiotu zamówienia, jednak nie wcześniej niż trzydziestego dnia roboczego od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Wolverine International Logistics LLC pełnej kwoty środków pieniężnych niezbędnych do pełnego wykonania usługi.

 

34.1.Niezależnie od innych czynników, kupujący może w ciągu dziesięciu dni od momentu otrzymania Przedmiotu zamówienia zrezygnować z zakupu tego przedmiotu zamówienia, dokonanego w imieniu i na rzecz kupującego przez PHU Rosomak-37 na podstawie pełnomocnictwa. W tym celu, kupujący zobowiązany jest w ciągu dziesięciu dni od momentu otrzymania Przedmiotu Zamówienia poinformować Właściciela konta Rosomak-37 o rezygnacji z zakupu, a Właściciel konta Rosomak-37 powinien w ciągu kolejnych pięciu dni poinformować o tym sprzedawcę. Następnie kupujący zobowiązany jest w ciągu 10 dni od momentu otrzymania przesyłki, na własny koszt odesłać zawierający wszystkie elementy, nieuszkodzony i nie noszący śladów użytkowania przedmiot zamówienia na adres przedawcy, otrzymany od Wolverine International Logistics LLC, jeżeli Wolverine International Logistics LLC nie postanowi, aby towar był odesłany na jego adres, celem przyspieszenia procesu. Po otrzymaniu przedmiotu zamówienia, sprzedawca jest zobowiązany oddać kupującemu środki pieniężne niezbędne do pełnej realizacji zamówienia, pomniejszone o koszty przesyłki, poniesione przez kupującego. Otrzymaną w ten sposób kwotę sprzedawca powinien przekazać  Wolverine International Logistics LLC w ciągu siedmiu dni roboczych, natomiast Wolverine International Logistics LLC powinien przekazać kupującemu w ciągu kolejnych trzech dni roboczych. Jeżeli Wolverine International Logistics LLC zdecyduje, aby celem przyspieszenia procesu towar został odesłany na adres siedziby Wolverine International Logistics LLC w celu reklamacji lub jako zwrot, towar ten powinien zostać nadany przesyłką poleconą za pomocą poczty polskiej.

 

34.2.Jeżeli Wolverine International Logistics LLC nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, kupujący może złożyć reklamację usługi. Jednak PHU Rosomak-37 odpowiada przed kupującym majątkiem w kwocie nie większej niż cena usługi Rosomak-37, jeżeli przedstawi kupującemu materiał dowodowy, potwierdzający przekazanie sprzedawcy środków pieniężnych niezbędnych do pełnego opłacenia zamówienia, przeznaczonych na zakup wybranego przez kupującego przedmiotu zamówienia.

 

35.      Zawarcie transakcji oznacza akceptację klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

36.      Zawarcie transakcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez użytkownika.

 

37.1.Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

37.2.Wolverine International Logistics LLC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

§ 4

 

Poniższego Pełnomocnictwa udziela PHU Rosomak-37 każdy użytkownik, który zamawia wykonanie usługi Rosomak-37 dotyczącej wybranego przedmiotu zamówienia, poprzez zawarcie transakcji.

 

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam Wolverine International Logistics LLC z siedzibą w Wilmington - New Castle,

501 Silverside Road, suite 105, 19809 DE - USA, zwanemu dalej Wolverine International Logistics LLC, pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz oraz opłacenia w moim imieniu ceny i kosztów przesyłki towaru, opisanego w ramach oferowanej przez Wolverine International Logistics LLC na stronie przedmiotu usługi Rosomak-37, której wykonanie w wybranej przeze mnie ilości zlecam, zawierając transakcję. Zezwalam także Wolverine International Logistics LLC na przekazywanie sprzedawcy towaru w moim imieniu otrzymywanych ode mnie środków pieniężnych, jak również na odbieranie w moim imieniu ewentualnych zwrotów środków pieniężnych od sprzedawcy, przy czym wszelkie zwracane od sprzedawcy środki pieniężne muszą być następnie przekazane na podany przeze mnie rachunek bankowy. Pełnomocnictwo to jest przeze mnie udzielane w momencie zawarcia transakcji.

 

Promocje i rabaty:

 

Niektórzy sprzedawcy umieszczają na swoich stronach informację o braku możliwości negocjacji cen przesyłki, w przypadku zamówienia większej ilości towaru. Nie daj się na to nabrać!

 

U nas, przy zamówieniach dotyczących większej liczby sztuk, za przesyłkę każdej dodatkowej sztuki płacisz mniej i jeszcze mniej!

 

 Zrób prezenty rodzinie i znajomym i zaoszczędź dziesiątki, a nawet setki złotych!

 

W przypadku większych zamówień, każda dodatkowa sztuka powoduje obniżenie sumy kosztów przesyłki o 5 punktów procentowych.

 

Za każde złożone zamówienie otrzymasz indywidualny kod promocyjny,

 

 który na życzenie zostanie wysłany na adres e-mail podany w allegro, po otrzymaniu przez nas komentarza.

 

Zbierz trzy kody, a otrzymasz rabat 5% na dowolnie wybraną ofertę.

 

Zbierz pięć kodów, a otrzymasz przesyłkę gratis na jedno zamówienie.

 

Promocje z kodów nie łączą się.

 

(W celu wykorzystania posiadanych kodów, proszę wpisać je w tytule przelewu, wraz z loginem z allegro, numerem aukcji, a także ilością i rodzajem/kolorem zamówionych przedmiotów).

 

Kontakt:

 

Rosomak-37

 

Wolverine International Logistics LLC

501 Silverside Road, suite 105

19809 DE Wilmington – New Castle, USA

 

Nr konta (ING Bank Śląski): 77 1050 1520 1000 0023 6572 3226

 

Adres do ewentualnych reklamacji:

Wolverine International Logistics LLC

Skrytka pocztowa 223

60-959 Poznań 2

 

e-mail: rosomak37@gmail.com

SMS: +48 512227774


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

PayPal